கதை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

உங்கள் கதை வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.விரைவில் தளத்தில் வெளியிடப்படும் அதுவரை காத்திருக்கவும்.